Aboneaza-te la newsletter

Contract cu turistul

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. din

Partile contractante

Agentia de turism WENS TOUR cu sediul in Cluj Napoca, str. -, nr. , tel. 0264590748/0264590749, fax 0264595755, posesoare a licentei de turism 1166 / 0001 reprezentata prin CALUSER MIHAELA, in calitate de director general, denumita in continuare AGENTIA si , domiciliat/domiciliata in , telefon , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria , nr. , eliberat/eliberata de la data de , au convenit la incheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

Pachetul de servicii oferit de agentie:

 • 1. Program organizat:

 • 2. Perioada:

 • 3. Cazare

  • a) destinatia
  • b) unitate de cazare
  • c) tip camera
  • d) masa
 • Pretul pachetului de servicii turistice este de

II. Drepturile si obligatiile agentiei

 • 1. Poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial cu altele de categorie similara sau superioara, avand obligatia de a informa turistul inainte de data calatoriei sau in timpul calatoriei, acest fapt neconstituind motiv de anulare a excursiei.

 • 2. Poate sa modifice pretul inscris in contract ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a variatiilor cursurilor de schimb aferente pachetului de servicii turistice.

 • 3. In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata:

  • a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;

  • b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice

  • c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

 • 4. Nu este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract in urmatoarele cazuri:

  • a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin contact se datoreaza turistului;

  • b) cand neideplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarii nu puteau fi prevazute sau evitate;

  • c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intirzieri in traficul mijloacelor de transport, schimbari intervenite din cazuri de forta majora-ratiuni politice, dezastre, conditii meteorologice etc.

 • 5. Nu poate sa modifice pretul inscris in prezentul contract, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 2. Pretul stabilit in contract nu poate fi majorat in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. In cazul in care pretul inscris in contract este majorat cu 10% turistul poate rezilia contractul, agentia avand obligatia de a-i rambursa sumele platite.

 • 6. In cazul in care agentia este nevoita sa modifice vreuna din prevederile esentiale ale contractului are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

III. Drepturile si obligatiile beneficiarului

 • 1. In cazul in care benficiarul nu poate participa la calatorie el poate cesiona contractul sau unei persoane care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza. Transferul se face in baza unei cereri scrise a titularului contractului care precede rezilierea contractului incheiat intre beneficiar si agentie si incheierea unui alt contract intre agentie si terta persoana. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului la zbor cu costurile aferente.

 • 2. In cazul in care turistul este anuntat de catre agentie de modificarea unor prevederi esentiale ale contactului, are obligatia sa comunice acesteia, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru rezilierea contactului fara plata de penalitatii sau acceptarea noilor conditii ale contractului:

  • a) sa accepte la acelasi pret un alt pachete de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara

  • b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

  • c) sa I se ramburseze toate sumele achitate.

 • 3. Nu poate sa solicite despagubiri agentiei in urmatoarela situatii:

  • a) anularea calatoriei s-a datorat nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract;

  • b) anularea calatoriei s-a datorat unui caz de forta majora-evenimente intervenite dupa incheierea acestui contract, independente de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile (greve, demonstratii, calamitati naturale, decizii ale guvernelor si/sau ale altor institutii similare, schimbarea orarelor companiilor de transport etc.); concediile medicale nu reprezinta forta majora.

  • c) neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract din vina turistului;

  • d) ambasada refuza acordarea vizei;

  • e) organele de la frontiera nu permit turistului trecerea granitei unui stat.

 • 4. Poate rezilia contractul in orice moment, dar in cazul in care rezilierea contractului ii este imputabila, turistul are obligatia sa despagubeasca agentia pentru prejudiciul creat astfel:

  •  a) din costul excursiei dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu minim de zile inainte de plecare).

  • b) din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul zile inainte de plecare/intrare.

  • c) din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul zile inainte de plecare/intrare.

  In cazul rezervarilor de tip “Early Booking” si “oferta speciala”, penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking. In caz boala sau de deces in familie a unei rude de gradul I, pe baza documentelor doveditoare, intra in vigoare conditiile asigurarilor storno incheiate de turisti.

 • 5. Poate modifica datele de calatorie (nume, date transport, servicii ) doar in baza disponibilului verificat cu WENS TOUR, cu eventuale penalizari specificate pentru fiecare caz in parte, insa cu nu mai putin de 5 zile inaintea inceperii calatoriei.

 • 6. Are obligatia de a achita la receptia hotelului toate taxele neincluse in pretul inscris in contract (taxa de statiune, taxa de salubritate, taxa de parcare si alte taxe conform legii.

 • 7. Daca turistul are o reclamatie el trebuie sa o sesizeze prompt, in scris, in timpul calatoriei, ghidului sau, in lipsa acestui, prestatorului mentionat pe biletul de turism. Daca problema nu poate fi rezolvata, turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon. In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o reclamatie in scris agentiei in termen de 2 zile de la terminarea calatoriei si va anexa la ea reclamatia initiala facuta in timpul calatoriei, cu punctul de vedere al prestatorului/ghidului.

 • 8. Este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie.

IV. Asigurari

 • 1. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism. Suma asigurata este pretul pachetului de servicii turistice contractat la societatea de asigurare din localitatea , str. nr. , telefon , fax . Numarul asigurarii firmei este .

 • Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurarepentru bagaje.

 • In cazul in care pachetul este contractat printr-o agentie de turism detailista sa se consemneze ca turistul este asigurat si pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism touroperatoare in contul careia este vandut pachetul de servicii turistice. Polita de asigurare a agentiei de turism nu are clauza de fransiza.

V. Conditiile si termene

Turistul poate solicita plata despagubirilor (potrivit prevederilor Ordinului nr. 235/2001 al ministrului Turismului, publicat in M. O. nr. 433/02.06.2001):

 • 1. In cazul in care agentia nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurari inscrisa in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, prin telefon, fax sau e-mail. In acest caz societatea de asigurari nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania.

 • 2. In cazul in care turistul solicita de la agentie rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative la agentie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 zile (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

 • 3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurari prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata agentiei de turism privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data comfirmarii de primire prevazuta la pct. 2.

 • 4. In cazul in care in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comfirmarii de primire a documentelor justificativede catre agentia de turism, turistul nu a primit sumele solicitate de la agentie, are loc evenimentul asigurat (neplata debitului).

 • 5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documente justificative.

 • 6. Documentele justificative constau in principal in:

  • • contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

  • • comfirmarile de primire precizate la pct. 2,3 si 5;

  • • fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor ahitate de turist;

  • • fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

 • 7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice precum si sumele necesare repatrierii acestuia. In caul in care plata factura de turist a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

 • 8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurari a documentelorr nte justificative de la turist.

 • 9. In cazul in care dupa plata despagubirii agentia plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui societatii de asigurare despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de la agentie a sumelor reprezentand debitul.

VI. Reclamatiile

 • 1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice prestate de agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar şi explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

 • 2. Atat Agentia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, inregistrata, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia urmeaza ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului, in scris, raspunsul.

VII. Dispozitii finale

 • 1. Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 107/’99 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice modificata prin Ordonanta nr. 70/2000 si prin legea nr. 631/2001 si reprezinta acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea serviciilor mentionate mai sus de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism.

 • 2. Eventualele litigii survenite intre parti pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila a litigiilor, acestea vor fi solutionate conform prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice S.C. WENS TOUR S.R.L., cu sediul în Bistrita, Piata Centrala nr. 34, judetul Bistrita-Nasaud, cu agentii proprii în Cluj Napoca si Bucuresti, reprezentata prin Mihaela Caluser – Director General are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau orice alta persoana. Scopul colectarii datelor este pentru promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace specifice de marketing direct.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Administratia si Departamentul Marketing al SC WENS TOUR SRL. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Departamentul Marketing, str. Republicii nr. 10, Cluj-Napoca, tel. 0264-590748, e-mail office@wens.ro. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne spuneti cat mai curand posibil.

Prezentul contract este incheiat in 2 (doua) exemplare cu continut identic, cate un exemplrar pentru fiecare parte contractanta.